Medicaments | MedykamentyRepeatedly, one is under the impression that even the names of diseases possess some mysterious properties and contacts with infected people are perceived as transgression or even breaking a taboo. An illness which attacks globally is an illness of the body. It does not imply anything spiritual and additionally, it brutally makes us realize that a body is a mere body. It's hard to state clearly what effect has faith in the course of the disease in patients, and determine the border of a saint item.


Niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że już same nazwy chorób posiadają tajemnicze właściwości, a kontakt z osobą zainfekowaną odbierany jest jako przekroczenie pewnej granicy, a nawet złamanie tabu. Choroba uderzająca kompleksowo jest chorobą ciała, co nie tylko nie dowodzi niczego duchowego, lecz w sposób brutalny uświadamia, że ciało jest tylko ciałem. Ciężko jednoznacznie stwierdzić jaki wpływ ma wiara na przebieg choroby u pacjentów, a także określić gdzie przebiega granica przedmiotu świętego.

Water | object | 24 x 13 cm | 2012
Woda | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Wine | object | 24 x 13 cm | 2012
Wino | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Candle | object | 24 x 13 cm | 2012
Świeca | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Rosary of St. Michael the Archangel | object | 24 x 13 cm | 2012
Różaniec do Michała Archanioła | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Rosary of the Blood of Jesus | object | 24 x 13 cm | 2012
Różaniec do Krwi Chrystusa | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Rosary of Our Lady of Sorrows | object | 24 x 13 cm | 2012
Różaniec do Matki Bożej Bolesnej | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Hostia | object | 24 x 13 cm | 2012
 Hostia | obiekt | 24 x 13 cm | 2012

Our Lady of Guadalupe | object | 20 x 10 cm | 2012
Matka Boża z Guadalupe | obiekt | 20 x 10 cm | 2012

 St. Anthony | object | 20 x 10 cm | 2012
Św. Antoni | obiekt | 20 x 10 cm | 2012

Wafer large | object | 20 x 10 cm | 2012
Opłatek duży | obiekt | 20 x 10 cm | 2012

Wafer small | object | 20 x 10 cm | 2012
Opłatek mały | obiekt | 20 x 10 cm | 2012

Communicant | object | 20 x 10 cm | 2012
Komunikant | obiekt | 20 x 10 cm | 2012

Unknown | object | 19 x 9 cm | 2012
Nieznane | obiekt | 19 x 9 cm | 2012

In front of the Parish of St. Hedwig in Zabrze older man played the violin and gave away religious images. He wrote out different expressions on them, suggesting that he has no home. Maybe he had a place to live.


Przed Parafią św. Jadwigi w Zabrzu starszy mężczyzna grał na skrzypcach i rozdawał obrazki religijne. Wypisywał na nich różne hasła, świadczące o tym, że nie ma domu. Może miał gdzie mieszkać.


Obrazek 0016 | 3 x 6 cm
Image 0016 | 3 x 6 cm


Obrazek 0098 | 3 x 6 cm
Image 0098 | 3 x 6 cm


Obrazek 0062 | 3 x 6 cm
Image 0062 | 3 x 6 cm


Obrazek 0389 | 3 x 6 cm
Image 0389 | 3 x 6 cm


Obrazek 0354 | 3 x 6 cm
Image 0354 | 3 x 6 cm


Obrazek 1001 | 3 x 6 cm
Image 1001 | 3 x 6 cm