Unwanted intimacy | Niechciana intymnośćDepriving facial features of meaning, disfigurement identical with the image of a sick person produces representative portraits through which the identification of the person takes place. Emmanuel Levinas writes: 'the face, which the Other directs at me is not contained in the image of the face … the whole body, the hand or the curve of the spine, can all represent the face.' An important aspect is not only the way in which the observers perceive the sick, but also the identification of the sick with their affliction, which can determine the way they define and evaluate themselves. Signalling particular features to the environment leads to an automatic identification of the disease with the main attribute of the sick person. Images of the body are painted using always the same three colors, which are referring to disinfectants; iodine, rivanolum and gentian.


Deformacje tożsame z wizerunkiem człowieka chorego, odbierając znaczenia rysom twarzy, tworzą reprezentatywne portrety, poprzez które następuje rozpoznawanie osoby. Emmanuel Lévians pisał: „twarz, z którą zwraca się do mnie Inny, nie jest wchłonięta wizerunku twarzy. [...] całe ciało – ręka albo krzywizna kręgosłupa – może wyrażać twarz”. Ważnym aspektem jest nie tylko sposób, w jaki obserwator postrzega chorego, ale identyfikacja pacjenta ze swoim schorzeniem, które potrafi narzucić wartościowanie i definiowanie samego siebie. Sygnalizowanie określonych cech otoczeniu powoduje automatyczny odbiór schorzenia jako atrybutu dominującego w człowieku. Obrazy przedstawiające ciało budowane są przy użyciu zawsze tych samych trzech kolorów, odnoszących się do środków dezynfekujących; jodyny, rivanolum i gencjany.

Motionless | oil on canvas | 150 x 130 cm | 2012
Unieruchomieni | olej na płótnie | 150 x 130 cm | 2012

Euphorbia | oil on canvas | 130 x 150 cm | 2011
Euphorbia | olej na płótnie | 130 x 150 cm | 2011

Tracheotomy | oil on canvas | 140 x 110 cm | 2011
Tracheotomia | olej na płótnie | 140 x 110 cm | 2011

Node | oil on canvas | 150 x 110 cm | 2011
Węzeł | olej na płótnie | 150 x 110 cm | 2011

Thyroid | oil on canvas | 80 x 80 cm | 2010/2011
Tarczyca | olej na płótnie | 80 x 80 cm | 2010/2011

Removed | oil on canvas | 140 x 100 cm | 2010
Usunięty | olej na płótnie | 140 x 100 cm | 2010

Scar | oil on canvas | 50 cm | 2010
Blizna | olej na płótnie | 50 cm | 2010

Doube-arm | oil on canvas | 170 x 130 cm | 2010
Dwuramienna | olej na płótnie | 170 x 130 cm | 2010

Reverse | oil on canvas | frame 170 x 140 cm | canvas 170 x 30 cm | 2010
Nawrót | olej na płótnie | rama 170 x 140 cm | płótno 170 x 30 cm | 2010

Manual | oil on canvas | 70 x 90 cm | 2010
Manualny | olej na płótnie | 70 x 90 cm | 2010

Immanual | oil on canvas | 70 x 50 cm | 2010
Niemanualny | olej na płótnie | 70 x 50 cm | 2010